EU Richtlijn 94/62

EU Richtlijn 94/62

Voor de volledige en officiële wettekst click naar:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21207&from=NL

In 2023 zal deze EU richtlijn in Brussel worden aangepast en geactualiseerd op enkele belangrijke punten. Belt u ons gerust om te informeren waar wij uw bedrijf kunnen bij staan.

(Samengevat)
In Richtlijn 94/62/EG worden de regels van de EU met betrekking tot het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval vastgesteld. Richtlijn (EU) 2018/852 strekt tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG en bevat bijgewerkte maatregelen die gericht zijn op:
de preventie van verpakkingsafval, de bevordering van het hergebruik, de recycling en terugwinning van verpakkingsafval, in plaats van de definitieve verwijdering ervan, waardoor wordt bijgedragen tot de overgang naar een circulaire economie.Richtlijn 94/62/EG moet bijdragen tot: verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, de bescherming van grondstoffen, de waarborging van de werking van de interne markt en beperkingen van de mededinging in de EU. De richtlijn geldt voor alle in de EU in de handel gebrachte verpakkingen en alle verpakkingsafval, gebruikt of ontstaan op industrieel, commercieel, kantoor-, winkel-, diensten-, huishoudelijk of enig ander niveau, ongeacht het gebruikte materiaal.

De EU-landen moeten maatregelen nemen, zoals nationale programma’s, stimulansen via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en andere economische instrumenten, om het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen en om de effecten van verpakkingen op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

De EU-landen moeten de toename van het aandeel herbruikbare verpakkingen dat in de handel wordt gebracht en systemen om verpakkingen te hergebruiken aanmoedigen, zonder de voedselveiligheid in gevaar te brengen. Die maatregelen kunnen onder meer het volgende omvatten: Statiegeldregelingen, doelstellingen economischeprikkels, een minimumpercentage herbruikbare verpakking dat in de handel wordt gebracht voor elk type verpakking, enz.

Uiterlijk 31 december 2025 moet ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingen worden gerecycleerd. Per materiaal respectievelijk : Kunststof, hout, ferro, Aluminium, glas, papier+karton gewichtspercentage 50, 25, 70, 50, 70 en 75%
Uiterlijk 31 december 2030 moet ten minste 70 gewichtsprocent van alle verpakkingen worden gerecycleerd. Per materiaal respectievelijk : Kunststof, hout, ferro, Aluminium, glas, papier+karton gewichtspercentage 55, 30, 80, 60, 75 en 85%

Essentiële eisen. De EU-landen moeten ervoor zorgen dat de in de handel gebrachte verpakkingen voldoen aan de essentiële eisen in bijlage II bij de richtlijn: Beperking van het gewicht en het volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven;

beperking tot een minimum van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en materialen als bestanddeel van verpakkingsmateriaal of van de verpakkingscomponenten; ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen. Biologisch afbreekbare verpakking: onder invloed van zuurstof afbreekbare kunststofverpakking mag niet als biologisch afbreekbaar worden beschouwd.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel hoe de essentiële eisen kunnen worden verscherpt teneinde het ontwerp van verpakkingen voor hergebruik te verbeteren en recycling van hoge kwaliteit te bevorderen, en om de handhaving van de essentiële eisen te versterken.

Systemen voor nuttige toepassing van verpakkingen. De EU-landen moeten zorgen voor systemen die voorzien in de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval, en het hergebruik of de nuttige toepassing, met inbegrip van recycling, van de ingezamelde verpakkingen en/of het ingezamelde verpakkingsafval.

Producenten verantwoordelijkheid. Tegen 2025 moeten de EU-landen ervoor zorgen dat voor alle verpakkingen regelingen voor producentenverantwoordelijkheid zijn opgesteld. Regelingen voor producentenverantwoordelijkheid voorzien in de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval en regelen dat deze naar de meest geschikte afvalbeheeralternatieven worden geleid, en voorzien in het hergebruik of de recycling van de ingezamelde verpakkingen en het ingezamelde verpakkingsafval. Deze regelingen moeten voldoen aan een aantal minimumeisen van de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). De regelingen moeten helpen bij het stimuleren om verpakkingen zodanig te ontwerpen, te vervaardigen en in de handel te brengen dat hergebruik en nuttige toepassing mogelijk is, en dat het milieueffect zoveel mogelijk wordt beperkt.

Richtlijn 94/62/EG is sinds 31 december 1994 van toepassing en moest vóór 30 juni 1996 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.
Richtlijn (EU) 2018/852 is van toepassing sinds 4 juli 2018 en moet vóór 5 juli 2020 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.